Novinky

Ako prvá firma na Slovensku ponúka lákavý zamestnanecký benefit, aký sa často nevidí

  • Za tak­mer kaž­dým úspe­chom firmy stoja jej za­mest­nanci
  • V dneš­nej dobe sa už kan­di­dáti ne­po­ze­rajú len na plat, ale aj na be­ne­fity, ktoré im firmy po­sky­tujú
  • Ak si chcú teda udr­žať stá­lych za­mest­nan­cov, prí­padne zís­kať no­vých, mu­sia po­núk­nuť niečo ex­tra
Dnes už ani na Slo­ven­sku nie je nú­dza o firmy, ktoré po­sky­tujú za­mest­nan­com rôzne be­ne­fity, kurzy alebo se­mi­náre. Prob­lém je často fakt, že celý sys­tém nie je jed­notný. Za­tiaľ čo časť firmy sa za­píše na každý voľný kurz an­glič­tiny či mar­ke­tingu, pre iných ta­káto forma vzde­lá­va­nia nie je vô­bec at­rak­tívna. IT firma Ve­ra­comp síd­liaca v Bra­ti­slave sa však na celý prob­lém roz­hodla po­zrieť cel­kom inak.

Ve­ra­comp Aca­demy

Fi­remná kul­túra firmy Ve­ra­comp je za­lo­žená najmä na ne­fi­nanč­ných od­me­nách, akými sú špor­tové ak­ti­vity či prís­pe­vok na slu­žobný mo­bil. Pred pár me­siacmi sa však Ve­ra­compu po­da­rilo za­viesť aj úplnú no­vinku vo svete za­mest­na­nec­kých be­ne­fi­tov. Spus­tili vzde­lá­vací prog­ram Ve­ra­comp Aca­demy. Je to na mieru zo­sta­vená po­čí­ta­čová hra, ktorú vy­vi­nul tím Ve­ra­comp a môže sa ju hrať každý zo za­mest­nan­cov vrá­tane ma­na­žé­rov. Za­mest­nanci si od­hla­so­vali aj sa­motný kon­cept hry, ktorý sa odo­hráva v po­sta­po­ka­lyp­tic­kom svete.

 
 

Ak pra­cu­ješ vo Ve­ra­compe, do­sta­neš prí­stup do hry, kde si vy­tvo­ríš vlast­ného ava­tara ako na­prí­klad v hre SIMS. Ná­sledne si k nemu za­pí­šeš schop­nosti, v kto­rých by si sa chcel zlep­šo­vať.

Ak vieš, že by si rád za­pra­co­val na­prí­klad na svo­jej špa­niel­čine, jed­no­du­cho si na in­ter­nete náj­deš kurz špa­niel­skeho ja­zyka a v jed­nej zo sek­cií hry si ho za­pí­šeš. Tvoj ma­na­žér, ktorý je tak­tiež do hry za­po­jený, ti kurz schváli a firma ti ho v pl­nej sume pre­platí. Stačí si ob­há­jiť, prečo sa chceš kurzu či kon­fe­ren­cie zú­čast­niť, ako tým ďa­lej po­su­nieš firmu, ale pre­dov­šet­kým sa­mého seba.

 

Čítajte viac na startitup.sk

Veracomp Vás má rád

A preto si nenechajte ujsť vychytávky,
ktoré pre vás pripravujeme každý mesiac.

Ďalšie články

RSS

Naši partneri o nás