Novinky

Prvá slovenská firma, ktorá prestala s budúcimi zamestnancami robiť tradičné pohovory

  • Príj­ma­cie po­ho­vory do no­vého za­mest­na­nia ve­dia mno­hých ľudí vy­stre­so­vať a psy­chicky vy­čer­pať
  • Firma Ve­ra­comp sa preto roz­hodla pri ná­bore no­vých ko­le­gov, túto tra­dí­ciu cel­kom vy­ne­chať

Ve­ra­comp je firma, ktorá veci robí inak, pri­chá­dza s ďal­šou no­vin­kou, ktorá nie je vo fir­mách na Slo­ven­sku veľmi bežná, týka sa pra­cov­ného po­ho­voru.

 

 

Na Slo­ven­sku sa ešte stále väč­šina fi­riem drží tra­dič­ných po­ho­vo­rov, na ktoré je po­trebná as­poň mi­ni­málna príp­rava. Po­znáš to, re­a­gu­ješ na pracovnú ponuku a ná­sledne ti príde po­zva­nie na prvé kolo po­ho­voru.

 

Po­tom je dô­le­žité pri­pra­viť sa na po­ho­vor nie­len tak, aby si nič ne­po­ka­zil ale hlavne, aby si na ňom za­pô­so­bili a tvoja šanca na zís­ka­nie pra­cov­ného miesta sa tak zvý­šila. Čaká ťa aj zväčša rov­naká sé­ria otá­zok, na ktoré si ešte doma pri­pra­vu­ješ od­po­vede a stre­su­ješ, aby si nič ne­po­ka­zil.

 

Ve­ra­comp sa chce ši­ro­kým ob­lú­kom vy­hnúť stre­su­jú­cim si­tu­áciám a rôz­nym zau­ží­va­ným klišé, s kto­rými sa musí bu­dúci za­mest­na­nec vy­rov­nať. Táto IT firma sa preto v Bra­ti­slave roz­hodla za­viesť ne­zvy­čajný vý­be­rový pro­ces pre ich po­ten­ciál­nych ko­le­gov. Ak by sa u nich chcel za­mest­nať, nič také ako pohovor nečakaj, tie totižto cel­kom vy­lú­čili.

Hľa­dajú vhodnú prácu pre ľudí a nie ľudí na dané po­zí­cie

Vo Ve­ra­compe pa­nuje ná­zor, že člo­vek, ktorý sem príde by mal pre­dov­šet­kým za­pad­núť do ich kul­túry, ktorá sa od­víja práve od ko­lek­tívu. Ve­ra­comp sa na Slo­ven­sku stáva spo­me­dzi IT fi­riem, akýmsi lo­veb­ran­dom, kde sa sta­via na pria­teľ­ských až ro­din­ných vzťa­hoch.

 

Čítajte viac na startitup.sk

Veracomp Vás má rád

A preto si nenechajte ujsť vychytávky,
ktoré pre vás pripravujeme každý mesiac.

Ďalšie články

RSS

Naši partneri o nás